Barnen och biografteatrarna

 

Senaste torsdag hade rektorn för svenska samskolan härstädes Jeja Roos sammankallat elevernas föräldrar till skolan för diskussion främst av frågan om barnens biografbesök.
 
Rektor Roos öppnade mötet med ett längre synnerligen intressant andragande om hemmets och skolans uppgifter vid danandet av det uppväxande släktet.
 
Efter en te-paus, varunder musik och sang framfördes av doktorinnan Hulda Baer refererade rektor Roos frågan om barnen och biografteatrarna. Talaren redogjorde för frågans tidigare behandling vid en lärarkonferens inom samskolan, vid ett i finska samskolan anordnat föräldramöte samt vid ett sammanträde av föreståndarna för samskolorna och stadens folkskolor. Vid mötena hade bl.a. framhållits, att barnen för biografbesök använda pengar, som under nuvarande svåra tider bättre kunde begagnas, att några barn använde otillåtna medel för anskaffande av inträdesavgifter, att alltför mycket av fritiden slösas bort, att vissa erotiska, detektiv- och andra dylika bilder verka störande och förråande på barnen, att de sena biografbesöken främst under den mörka årstiden i synnerhet för närvarande äro ytterst farliga m.m.
 
För att råda bot mot det onda hade man föreslagit, dels att barnen blott under den första föreställningen för aftonen finge tillträde till biografteatrarna om de ej äro i föräldrars eller andra äldre personers sällskap, i vilket fall de även senare bereddes inträde, dels att särskilda enkom för barnen sammanställda kortare program skulle förevisas tidigare på e.m., dels (vid föräldramötet i finska samskolan) att barnen icke alls skulle få besöka "levande bilder" föreställningar.
Referenten ville för sin del ej gå så långt i restriktioner, emedan vissa biografbilder, geografiska, etnografiska, naturhistoriska, industriella m.fl. äro av synnerlig nytta för barnen.
 
Under den därpå följande diskussionen framhöll borgmästar Nordenstreng, att frågan var ytterst svår att på ett tillfredsställande sätt lösa. Talaren föreslog, att mötet blott skulle uttala som önskningsmål, att föräldrar som de läte sina barn besöka biografteatrarna, böra med hänsyn till de nuvarande förhållandena för dem inskränka besöken till den första föreställningen för aftonen, samt att barnen f.n. i allmänhet ej utan trängande skäl borde senare än kl. 7 a halv 8 e.m. tillåtas att röra sig ute på stadens gator.
 
Magister J.E. Nordström, understödd av läraren P. Karling och postiljon Nordblom önskade, att så länge bilder av det slag, som i allmänhet under de senare kan förevisats, finnas å programmen, barnen ej borde få besöka biograferna.
Redaktör Stadius understödde hr Nordenstreng och föreslog, att skolan skulle förbjuda eleverna att efter kl. 7 e.m. röra sig ute, varigenom även deras biografbesök helt o. hållet skulle upphöra.
Hr Nordenstreng och fru Elin Wallden ansågo, att förbudet ej borde åvälvas skolan utan vore föräldrarnas såväl skyldighet som rättighet.
 
Kyrkoherden G. Storgårds framhöll, att tidningarna alltför mycket "puffa" för även mindre värda programnummer och önskade en ändring häri.
 
Doktor Viva Lagerborg föreslog, att någon person skulle få i uppdrag att granska biografprogrammen och i tidningspressen meddela sitt omdöme om bilderna till ledning för föräldrar och målsmän.
Överstinnan Sally Åkerman önskade, att mötets beslut för samlad skola skulle av rektor meddelas.
 
Sedan diskussionen avslutats, beslöt mötet uttala som önskningsmål, att föräldrar och målsmän, som någon gång önska låta sina barn besöka biografföreställningar själva skulle avhålla barnen frail att senare än under första föreställningen övervara programmen, att barnen med hänsyn till nuvarande förhållanden ej under den mörka delen av året utan trängande skäl få röra sigute efter kl. 7 e.m. samt att skolan skulle giva sitt understöd åt föräldrarna genom att uttala sitt bestämda önskningsmål i enlighet med mötets beslut.
 
Mötet var glädjande nog besökt av ett hundratal föräldrar och målsmän.